ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท ภูริมาศ (1988) จำกัด  (“เรา”) มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  โดยในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ เราจะทำให้ท่านแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 (“ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.นิยาม

ข้อความ หรือ คําใด ๆ ที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ :

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง :

 1. ข้อมูลตัวตน (Identity Data) : ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง และสถานภาพการสมรส
 2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ข้อมูลอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): เช่น ข้อมูลชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงข้อมูลการแพ้อาหารและข้อมูลการแพ้ทั่วไป) และ ข้อมูลชีวภาพ (biometrics data) รวมถึงข้อมูลประวัติอาชญากรรม โดยในกรณีที่เราได้รับข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้ท่านในการเข้าพักที่โรงแรมของเรา เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน
 4. ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม (Financial and Transactional Data): เช่น  หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขบัตรเดบิต รายได้ต่อเดือน และข้อมูลการชำระเงิน
 5. ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งาน (Technical and Usage Data): เช่น ข้อมูล IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ คุกกี้ ID ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 6. ข้อมูลโปรไฟล์ (Profile Data): เช่น ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน ประวัติการซื้อ ความสนใจ ความชอบ และข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจ
 7. ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและจากบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับเราเช่น เทปบันทึกกรณีที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทางคอลเซนเตอร์ หรือผ่านทางช่องทาง Social Media อื่น ๆ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่รวมถึง :

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท หรือที่อยู่ของบริษัท
 3. ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (anonymous data)
 4. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต

นอกจากนั้น เราได้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ  หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม  (anonymous data) เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหากข้อมูลสามารถกลับมาใช้เพื่อระบุตัวตนได้  เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

3. ลิงค์บุคคลที่สาม (Third-party Links)

เว็บไซต์ของเราอาจนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคลที่สาม ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น สามารถเก็บ  รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อกิจกรรมประมวลผลข้อมูลใด  ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์อื่น ดังนั้นเราสนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเพื่อประโยชน์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของตัวท่านเอง

4. ฐานกฎหมาย (Legal Basis)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ :

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ  และอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายบางประการซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับบทลงโทษ

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน

วัตถุประสงค์

คำอธิบายของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

พื้นฐานทางกฎหมาย

การจองและการลงทะเบียนแขก

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น การอำนวยความสะดวกในการจอง ขั้นตอนการจองที่พักและบริการที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วมในการสื่อสารก่อนมาถึง (การขนส่ง การเปลี่ยนแปลง ความชอบ ฯลฯ) และการประมวลผลการชำระเงินและเงินประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับบุคคลกับแขกที่จองห้องพัก

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับบุคคลที่จองห้องพัก เช่น การเคารพความต้องการของเขา/เธอ เช่นเดียวกับบุคคลใดๆ ที่มากับแขกหลัก  (เช่น คู่สมรส บุตร เพื่อนฝูง)

ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาบัญชีและบันทึก

บริการต้อนรับและเข้าพักในสถานที่

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์นี้ เช่น การอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและเช็คเอาท์ การประมวลผลการชำระเงิน  การให้บริการและคำแนะนำที่สอดคล้องและเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับบริการในสถานที่ (ตามการใช้งานที่ผ่านมาหรือความชอบที่แสดงออก)  บริการจากเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ห้องเก็บสัมภาระ และบริการที่จอดรถ การนัดหมายกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกในนามของแขก  (เช่น การประสานงานทัวร์ การจัดบริการรถแท็กซี่ บริการรถรับส่งและคนขับรถ และการอำนวยความสะดวกในการจองร้านอาหารและกิจกรรมต่างๆ)  การบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสัญญาณไวไฟ ทีวี และบริการเชื่อมต่ออื่นๆ อำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารในห้องพัก  (รวมถึงข้อจำกัดด้านอาหาร ข้อจำกัดด้านสุขภาพ หรือความต้องการส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ผู้เข้าพักระบุ) บริการทำความสะอาด (รวมถึงความต้องการหมอนพิเศษ  ผ้านวม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ผู้เข้าพักระบุ) และบริการซักแห้ง การจัดการคำขอ การสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า  และการประเมินคุณสมบัติสำหรับสินค้าและบริการที่มีการจำกัดอายุ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในห้องพัก)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การประมวลผลการชำระเงิน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามความต้องการของแขก (เช่น คำขอห้องใกล้ลิฟต์หรือชั้นบนสุด)

ความยินยอม เช่น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านอาหารที่แขกระบุ

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การเก็บหมายเลขประจำตัวประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด

งานสัมมนาและงานอิเวนต์

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น การสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการประชุมและการวางแผนงานอื่นๆ (“งานอิเวนต์”)  การอำนวยความสะดวกในการจองงานอิเวนต์ การมีส่วนร่วมในการสื่อสารก่อนงานอิเวนต์ (โลจิสติกส์ ที่พัก การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ )  จัดเตรียมและประสานงานอิเวนต์ตามคำแนะนำ ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า การอำนวยความสะดวกในการจัดเลี้ยง  การสื่อสารเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการติดตามยอดเงินที่ค้างชำระ การประมวลผลการชำระเงินและเงินประกัน การดำเนินการตรวจสอบ เครดิต  การจัดการคำร้องขอ การสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า และการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมในระหว่างงานอิเวนต์ เครดิต การจัดการคำร้องขอ  การสอบถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า และการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมในระหว่างงานอิเวนต์

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานอิเวนต์ที่วางแผนไว้

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับงานอิเวนต์

ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาบัญชีและบันทึก

การปฏิบัติงานและธุรกิจทั่วไป

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น: การให้บริการดูแลลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบคำถาม  ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใดๆ ของเรา (เช่น มาแจ้งด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือบนโซเชียลมีเดีย)  การจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง การจัดการบริการออนไลน์ (รวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ  การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงาน และการโฮสต์ข้อมูล) การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการและการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงบริการ  การตลาด โปรแกรม ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า การรวบรวมข้อเสนอแนะ การดำเนินการโครงการนำร่องสำหรับบริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และทั้งการพัฒนาใหม่และการปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว และการอำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อ กิจการ และการปรับโครงสร้างองค์กรอื่นๆ  และการปรับโครงสร้างธุรกิจของเรา (รวมถึงธุรกรรมในอนาคต)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การทำให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ทำงานถูกต้องเพื่อให้บุคคลสามารถทำการจองได้

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อกังวลของลูกค้า

ความยินยอม เช่น ยอมเข้าร่วมโปรแกรมการตลาด

ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาบัญชีและบันทึก

การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุการณ์

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น การรับรองความปลอดภัยของบริการในสถานที่ การตอบสนอง การจัดการ  และการบันทึกอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และเหตุทางการแพทย์และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ (รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการบริการทางการแพทย์ภายในที่พัก)  การตรวจสอบสถานที่อย่างแข็งขันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ การตอบสนอง และการจัดทำบันทึกเหตุการณ์ที่เพียงพอ  (รวมถึงกล้องวงจรปิด) การขอความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉิน และการส่งข้อความและการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน  (เช่นทาง SMS อีเมล โทรศัพท์ การแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ภาพและเสียง ฯลฯ)

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การรับรองความปลอดภัยของแขกและบุคลากรผ่านการโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเฝ้าตรวจสอบสถานที่ผ่านกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของแขกและบุคลากร

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การจัดทำบันทึกสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานที่

ความจำเป็นที่เร่งรีบของแต่ละบุคคล เช่น การติดต่อบริการทางการแพทย์หรือบริการฉุกเฉินสำหรับแขกที่เจ็บป่วย

กฎหมายและการปฏิบัติตาม

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย  การตอบสนองต่อคำร้องขอจากภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย  การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา การปกป้องการดำเนินงานของเรา การปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย  หรือทรัพย์สินของ บริษัท ภูริมาศ (1988) จำกัด แขก ผู้มาเยือน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  และการอนุญาตให้เราดำเนินการเยียวยาทางกฎหมายที่มีอยู่และจำกัดความเสียหายที่เรา อาจได้รับ

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ความจำเป็นที่เร่งรีบของแต่ละบุคคล เช่นการติดต่อบริการฉุกเฉินในกรณีที่มีสิ่งรบกวน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแขก

บริการฟิตเนส

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น: การอำนวยความสะดวกในการจองและขั้นตอนการจองที่พัก การกำหนดคุณสมบัติสำหรับการรับบริการ  การให้ความเคารพต่อความพิการหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพอื่นๆ และจัดให้มีกิจกรรม บริการ และการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย  การให้บริการที่สม่ำเสมอและเป็นส่วนตัวตามการใช้งาน และความชอบในอดีตที่แต่ละบุคคลแสดงออก การประมวลผลการชำระเงิน  การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการร้องขอสำหรับการรักษาและบริการเฉพาะ และการจัดการคำร้องขอ การสอบถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การประมวลผลการชำระเงิน

ความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดเฉพาะส่วนขณะที่ออกกำลังกาย

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การให้บริการ ส่วนบุคคล (เช่น เสนอคลาสเรียนโยคะโดยยึดตามกิจกรรมที่ผ่านมา)

ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาบัญชีและบันทึก

ความจำเป็นที่เร่งรีบของแต่ละบุคคล (เช่น เมื่อบุคคลเจ็บป่วยขณะใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย)

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์นี้ เช่น อำนวยความสะดวกในการจอง เคารพความชอบด้านอาหาร  การให้บริการที่สม่ำเสมอและเป็นส่วนตัวตามการใช้งานและความชอบในอดีตที่แสดงออกโดยบุคคล การประมวลผลการชำระเงิน จัดการจอง;  และการจัดการคำขอ การสอบถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การประมวลผลการชำระเงิน

ความยินยอม เช่น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ข้อจำกัดด้านสุขภาพ หรือความต้องการส่วนบุคคลของแขกเมื่อสั่งอาหาร

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การให้บริการส่วนบุคคล (เช่น การเสนอเครื่องดื่มให้แขกโดยยึดจากคำขอที่ผ่านมา) ภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาบัญชีและบันทึก

ความจำเป็นที่เร่งรีบของแต่ละบุคคล (เช่น เมื่อบุคคลเจ็บป่วยในร้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่ง)

การตลาด โปรโมชั่น การแข่งขัน และผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้ เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่แขกอาจสนใจ  การนำเสนอโฆษณาส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ที่เลือก การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการชิงโชค การแข่งขัน  และการส่งเสริมการขายอื่นๆ (เช่น การจัดการแข่งขันภาพถ่ายวันหยุดบนโซเชียลมีเดีย) และการจัดการคำร้องขอ การสอบถาม  และข้อร้องเรียนของลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญา เช่น การปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน

ความยินยอม เช่น การปฏิบัติตามการตั้งค่าโหมดของการสื่อสาร (เช่น อีเมล หรือ SMS)

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การจัดการข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎที่เกี่ยวข้องกับการชิงโชค

อย่างไรก็ตามการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามฐานกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานกฎหมายที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ี้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล  หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5“ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปยังประเทศปลายทางนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  และ/หรือ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  เราจะจัดทำสัญญาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบริษัทคู่สัญญาในประเทศนั้น ๆ

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในส่วนข้อมูลที่เป็นความลับ และได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทรวบรวมไว้ กรณีที่ลูกค้าสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว  บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี  เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว  บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ  “11.ติดต่อเรา” บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า  ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ

11. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีคำถามหรือร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ :